Prawo do zmiany Sprzedawcy

Wszyscy Odbiorcy energii elektrycznej, przyłączeni do sieci dystrybucyjnej FŁT-Kraśnik S.A., pełniącej funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), posiadają prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnego wybranego przez siebie Sprzedawcy, czyli podmiotu posiadającego nadaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję i wynikające z niej prawo do obrotu energią elektryczną.

Prawo Odbiorcy do wyboru Sprzedawcy oraz procesy związane ze zmianą Sprzedawcy są regulowane poprzez ustawę - Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 2012 r., poz. 1059 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia wykonawcze oraz zapisy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Prawo do wyboru Sprzedawcy jest dla Odbiorcy przywilejem. Odbiorca może skorzystać z niego w dowolnie wybranym momencie. Zmiana Sprzedawcy energii elektrycznej nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Odbiorcę dodatkowych kosztów. (Wyjątek stanowią Odbiorcy, którzy są właścicielami układów pomiarowo-rozliczeniowych i których układy nie są zgodne z wymaganiami określonymi w IRiESD. W takim przypadku Odbiorcy muszą na własny koszt dostosować układy pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie z wymaganiami technicznymi IRiESD).

Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (OSD) jest zobowiązane zapewniać wszystkim Odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Stawki opłat za dystrybucję energii elektrycznej określone są w Taryfie na dystrybucję energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i obowiązują wszystkich Odbiorców niezależnie od wybranego przez nich Sprzedawcy energii elektrycznej.

W celu zapewnienia ciągłości sprzedaży energii elektrycznej zmiana Sprzedawcy jest dokonywana z uwzględnieniem zasad i procedur określonych w IRiESD.

Odbiorca, który dokonuje zmiany sprzedawcy zawiera umowę sprzedaży energii z nowym sprzedawcą i umowę o świadczenie usług dystrybucji z FŁT-Kraśnik S.A.

Warunkiem niezbędnym realizacji sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorcy przyłączonego do sieci FŁT-Kraśnik S.A. jest posiadanie przez wybranego sprzedawcę Generalnej Umowy Dystrybucji zawartej z FŁT-Kraśnik S.A.

Definicje:

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
Odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie Umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) - osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z Operatorem Systemu Przesyłowego, zajmująca się bilansowaniem handlowym użytkowników systemu.
Sprzedawca - przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży energii elektrycznej przez niego wytworzonej lub przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na obrocie energią elektryczną

Sprzedawca rezerwowy - podmiot zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej, w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez Sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę.

IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FŁT-Kraśnik S.A.

Kroki

Krok 1

Zawarcie umowy z nowym Sprzedawcą

1. Odbiorca zawiera z wybranym Sprzedawcą umowę sprzedaży energii elektrycznej.
WAŻNE! Sprzedawca energii elektrycznej, wybrany przez Odbiorcę, musi mieć zawartą z FŁT-Kraśnik S.A. Generalną Umowę Dystrybucji, regulującą stosunki Sprzedawcy z FŁT-Kraśnik S.A.
2. Właściciel układów pomiarowo-rozliczeniowych jest zobowiązany do ich dostosowania zgodnie z wymaganiami technicznymi Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Układy będące własnością Odbiorcy muszą zostać dostosowane zgodnie z wytycznymi wydanymi przez FŁT-Kraśnik S.A. oraz muszą posiadać możliwość zdalnego odczytu.

Krok 2

Wypowiedzenie umowy dotychczasowemu Sprzedawcy
Odbiorca lub upoważniony przez niego Sprzedawca zobowiązany jest wypowiedzieć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z dotychczasowym Sprzedawcą.

Krok 3

Powiadomienie FŁT-Kraśnik S.A. o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej
Upoważniony przez Odbiorcę nowy Sprzedawca dokonuje zgłoszenia zawarcia nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej dla każdego punktu poboru energii elektrycznej (licznika) do FŁT-Kraśnik S.A. Zgłoszenie dokonywane jest na formularzu przygotowanym przez FŁT-Kraśnik S.A. w terminie 21 dni przed planowanym terminem realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Krok 4

Weryfikacja przez FŁT-Kraśnik S.A. zgłoszenia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej
FŁT-Kraśnik S.A. dokonuje weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania, zgodnie z zapisami IRiESD.

W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej FŁT-Kraśnik S.A. informuje strony dokonujące zgłoszenia.

Krok 5

Zawarcie umowy dystrybucyjnej
Odbiorca zawiera z FŁT-Kraśnik S.A. Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub upoważnia Sprzedawcę do zawarcia takiej umowy w jego imieniu.

Krok 6

FŁT-Kraśnik S.A. dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień zmiany Sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie odczytu wykonanego z maksymalnie z pięciodniowym wyprzedzeniem lub opóźnieniem. Dopuszcza się również oszacowanie ww. wskazań.

Co po zmianie?

Jeżeli Odbiorca zawarł ze sprzedawcą umowę na sprzedaż energii elektrycznej:
1. będzie posiadał dwie umowy: na dystrybucję energii elektrycznej z FŁT-Kraśnik S.A. i na sprzedaż energii z wybranym przez siebie sprzedawcą;
2. będzie otrzymywał dwie faktury: za dystrybucję energii elektrycznej z FŁT-Kraśnik S.A. i za sprzedaż energii od nowego sprzedawcy.

Procedura zmiany sprzedawcy