Zasada TPA

Zasada TPA (Third Party Access - dostęp strony trzeciej) pozwala odbiorcy wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, a Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), do którego sieci elektroenergetycznej przyłączony jest ten odbiorca, ma obowiązek energię zakupioną u dowolnego sprzedawcy mu dostarczyć.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca energii elektrycznej, w tym również odbiorca zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, ma prawo zakupu energii od wybranego przez siebie Sprzedawcy.

Szczegółowe zasady zmiany sprzedawcy energii elektrycznej określone są w obowiązującej w FŁT-Kraśnik S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV, warunkiem niezbędnym do zmiany sprzedawcy może okazać się konieczność zmodernizowania układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorcy, do wymagań technicznych określonych w części szczegółowej IRiESD. Stosowne prace właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego (odbiorca) zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na własny koszt.

 

Sprzedawcy energii

SPRZEDAWCA to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające prawo do wytwarzania lub obrotu energią elektryczną na obszarze Polski. Prawo do wytwarzania lub/i obrotu energią elektryczną wynika z nadanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji. Lista podmiotów posiadających koncesje na wytwarzanie lub/i obrót energią elektryczną jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

FŁT-Kraśnik S.A. zapewnia dystrybucję energii elektrycznej odbiorcom, którzy zawarli umowy sprzedaży energii ze Sprzedawcami, mającymi podpisane z FŁT-Kraśnik S.A. umowy generalne o świadczenie usług dystrybucji. Umowa taka pozwala Sprzedawcy sprzedawać energię elektryczną na obszarze działania określonego OSD.

SPRZEDAWCY, z którymi FŁT-Kraśnik S.A. posiada zawarte umowy generalne o świadczenie usług dystrybucji - wykaz.

 

Opis procedury zmiany sprzedawcy

Aby sprzedawca mógł sprzedawać energię elektryczną do danego Uczestnika Rynku Detalicznego (URD) na terenie FŁT-Kraśnik S.A. musi mieć zawartą umową na świadczenie usług dystrybucyjnych zwaną również Generalną Umową Dystrybucji. Ponadto każdy sprzedawca winien mieć określony Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (URB), z którym FŁT-Kraśnik S.A. zawiera Umowę o świadczenie usług dystrybucji (URB - FŁT-Kraśnik S.A.), umożliwiające URB pełnienie funkcji URB na obszarze swojej sieci dystrybucyjnej.

   1. Pierwsza zmiana sprzedawcy (gdy URD udziela Nowemu Sprzedawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz, który powinien być doręczony wraz z innymi dokumentami do FŁT-Kraśnik S.A. i dotychczasowego Sprzedawcy):
    • Nowy sprzedawca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z URD, określając w niej datę rozpoczęcia sprzedaży;
    • Nowy sprzedawca wypowiada Umowę kompleksową z dotychczasowym Sprzedawcą zgodnie z terminami zawartymi w umowie;
    • Nowy sprzedawca dokonuje zgłoszenie zmiany sprzedawcy i doręcza do FŁT-Kraśnik S.A. w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty rozpoczęcia sprzedaży;
    • FŁT-Kraśnik S.A. występuje z pytaniem do dotychczasowego Sprzedawcy o skuteczność rozwiązania Umowy kompleksowej;
    • FŁT-Kraśnik S.A. weryfikuje w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia zmiany sprzedaży pod względem formalno-prawnym (rozwiązana umowa kompleksowa, kompletność danych na zgłoszeniu zmiany sprzedawcy, dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe dla URD przyłączonych do sieci WN i SN) i potwierdza bądź odrzuca przedmiotowe zgłoszenie przygotowując odpowiedź do Nowego Sprzedawcy;
    • FŁT-Kraśnik S.A. przygotowuje Umowę o świadczenie usług dystrybucji i przesyła Nowemu Sprzedawcy celem podpisania w imieniu i na rzecz URD;
    • FŁT-Kraśnik S.A. odczytuje na dzień zmiany sprzedawcy układy pomiarowo-rozliczeniowe URD i przekazuje dane do dotychczasowego Sprzedawcy celem końcowego rozliczenia oraz do Nowego Sprzedawcy.

     
   2. Pierwsza zmiana sprzedawcy (URD nie udziela Nowemu Sprzedawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz):
    • Nowy sprzedawca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z URD, określając w niej datę rozpoczęcia sprzedaży;
    • URD wypowiada Umowę kompleksową z dotychczasowym Sprzedawcą zgodnie z terminami zawartymi w umowie;
    • Nowy sprzedawca i URD dokonują zgłoszenia zmiany sprzedawcy i doręczają do FŁT-Kraśnik S.A. w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty rozpoczęcia sprzedaży;
    • FŁT-Kraśnik S.A. występuje z pytaniem do dotychczasowego Sprzedawcy o skuteczność rozwiązania Umowy kompleksowej;
    • FŁT-Kraśnik S.A. weryfikuje w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia zmiany sprzedaży pod względem formalno-prawnym (rozwiązana umowa kompleksowa, kompletność danych na zgłoszeniu zmiany sprzedawcy, dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe dla URD przyłączonych do sieci WN i SN) i potwierdza bądź odrzuca przedmiotowe zgłoszenie przygotowując odpowiedź URD i Nowego Sprzedawcy;
    • FŁT-Kraśnik S.A. przygotowuje Umowę o świadczenie usług dystrybucji i przesyła URD celem podpisania;
    • FŁT-Kraśnik S.A. odczytuje na dzień zmiany sprzedawcy układy pomiarowo-rozliczeniowe URD i przekazuje dane do dotychczasowego Sprzedawcy celem końcowego rozliczenia oraz do NowSprzedawcy.

     
   3. Kolejna zmiana sprzedawcy (URD udziela Nowemu Sprzedawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz, który powinien być doręczony wraz z innymi dokumentami do FŁT-Kraśnik S.A. i dotychczasowego Sprzedawcy):
     • Nowy sprzedawca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z URD, określając w niej datę rozpoczęcia sprzedaży;
     • Nowy sprzedawca wypowiada Umowę sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą zgodnie z terminami zawartymi w umowie;
     • Nowy sprzedawca dokonuje zgłoszenie zmiany sprzedawcy i doręcza do FŁT-Kraśnik S.A. w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty rozpoczęcia sprzedaży;
     • FŁT-Kraśnik S.A. występuje z pytaniem do dotychczasowego Sprzedawcy o skuteczność rozwiązania Umowy kompleksowej;
     • FŁT-Kraśnik S.A. weryfikuje w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia zmiany sprzedaży pod względem formalno-prawnym (rozwiązana umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz kompletność danych na zgłoszeniu zmiany sprzedawcy) i potwierdza bądź odrzuca przedmiotowe zgłoszenie przygotowując odpowiedź do Nowego Sprzedawcy;
     • FŁT-Kraśnik S.A. przygotowuje zmianę (Aneks) w Umowie o świadczenie usług dystrybucji (zmiana Sprzedawcy) i przesyła Nowemu sprzedawcy celem podpisania w imieniu i na rzecz URD;
     • FŁT-Kraśnik S.A. odczytuje na dzień zmiany sprzedawcy układy pomiarowo-rozliczeniowe URD i przekazuje dane do dotychczasowego Sprzedawcy celem końcowego rozliczenia oraz do Nowego Sprzedawcy.

      
   4. Kolejna zmiana sprzedawcy (URD nie udziela Nowemu Sprzedawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz):
    • Nowy sprzedawca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z URD, określając w niej datę rozpoczęcia sprzedaży;
    • URD wypowiada Umowę sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą zgodnie z terminami zawartymi w umowie;
    • Nowy sprzedawca i URD dokonują zgłoszenia zmiany sprzedawcy i doręczają do FŁT-Kraśnik S.A. w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty rozpoczęcia sprzedaży;
    • FŁT-Kraśnik S.A. występuje z pytaniem do dotychczasowego Sprzedawcy o skuteczność rozwiązania Umowy sprzedaży energii elektrycznej;
    • FŁT-Kraśnik S.A. weryfikuje w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia zmiany sprzedaży pod względem formalno-prawnym (rozwiązana umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz kompletność danych na zgłoszeniu zmiany sprzedawcy) i potwierdza bądź odrzuca przedmiotowe zgłoszenie przygotowując odpowiedź URD i Nowego Sprzedawcy;
    • FŁT-Kraśnik S.A. przygotowuje zmianę (Aneks) w Umowie o świadczenie usług dystrybucji (zmiana Sprzedawcy) i przesyła URD celem podpisania;
    • FŁT-Kraśnik S.A. odczytuje na dzień zmiany sprzedawcy układy pomiarowo-rozliczeniowe URD i przekazuje dane do dotychczasowego Sprzedawcy celem końcowego rozliczenia oraz do Nowego Sprzedawcy.