Polityka prywatności

Do pobrania

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku
(23-204), ul. Fabryczna 6 (zwana dalej Administratorem).

Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Fabrykę Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z kodeksem spółek handlowych, w szczególności art. 341 k.s.h. w celu prowadzenia Księgi Akcyjnej FŁT-Kraśnik S.A, w tym dematerializacji akcji przez pełnomocnika akcjonariusza polegającej na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zapisem elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach tzw. rejestru akcjonariuszy, który dla FŁT-Kraśnik S.A. prowadzi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, przez okres 10 lat po wykreśleniu z księgi akcyjnej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Fabrykę Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu komunikacji elektronicznej z FŁT-Kraśnik S.A. i Biurem Maklerskim PKO BP (nr telefonu), przez okres 10 lat po wykreśleniu z księgi akcyjnej lub do momentu cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od akcjonariusza FŁT-Kraśnik S.A. i są to dane osobowe wskazane w dokumencie udzielenia pełnomocnictwa (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, nazwa i nr dowodu tożsamości, nr telefonu).

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe przekażemy podmiotowi prowadzącemu w imieniu FŁT-Kraśnik księgę akcyjną tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie oraz innym podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  3. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO lub powództwa do sądu powszechnego;
  8. prawo w wymienione w pkt a) - f) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany powyżej) lub poprzez kontakt z Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (adres podany powyżej, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").