Polityka prywatności

Do pobrania

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku
(23-204), ul. Fabryczna 6 (zwana dalej Administratorem).

Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Fabrykę Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu:

 1. wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy są przechowywane od czasu jej zakończeniu przez okres 5 kolejnych lat poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku wygaśnięcia lub wypowiedzenia,

Dodatkowo dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:

 1. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego lub przedawnienia roszczeń;
 2. wykorzystywania informacji z wizytówek, otrzymanych od osoby której dane dotyczą i są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

W przypadkach danych kontaktowych niezbędnych do realizacji umowy informujemy iż otrzymaliśmy Państwa dane osobowe od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę. W przypadku, gdy jest Pani/Pan:

 • pełnomocnikiem/reprezentantem tego podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych Spółce przez ten podmiot i w umowie (w szczególności imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail).
 • osobą wskazaną do wykonywania umowy – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych Spółce przez ten podmiot, w tym w ww. umowie (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).

Kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO lub powództwa do sądu powszechnego;
 7. prawo w wymienione w pkt a) - e) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany powyżej) lub poprzez kontakt z Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (adres podany powyżej, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").