Polityka prywatności

Do pobrania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku (23-204), ul. Fabryczna 6 (zwana dalej Administratorem).

Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów praw wynikającego z profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy (art. 9 ust. 2 lit. h) RODO) lub jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby (art. 9 ust. 2 lit. c) RODO) w celu:

 1. ratowania życia i zdrowia, udzielania świadczeń w poradniach lekarskich, prowadzenia badań profilaktycznych i dokumentacji medycznej, przez okres:
 • 20 lat dla dokumentacji medycznej licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • 30 lat w przypadku zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • 22 lat dla dzieci do ukończenia 2 roku życia (24 lata),
 1. prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej i RTG, przez okres 5 lat, a zdjęć RTG przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym udzielono świadczenia,
 2. prowadzenia rehabilitacji, przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło udzielenie świadczenia.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO lub powództwa do sądu powszechnego;
 6. prawo wymienione w pkt a) - d) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany powyżej) lub poprzez kontakt z Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (adres podany powyżej, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").