Polityka prywatności

Do pobrania

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO) informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych pozyskanych przez Spółkę za pomocą: rządowych, samorządowych lub komercyjnych rejestrów podmiotów, naszej strony internetowej, wysłania do nas korespondencji e-mailowej, papierowej lub w skutek bezpośredniego kontaktu lub kontaktu telefonicznego  oraz innych publicznie ogólnodostępnych źródeł jest Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku (23-204), ul. Fabryczna 6 (zwana dalej Administratorem).

Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:

  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy handlowej i są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  2. marketingu produktów lub usług własnych i są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń i są przechowywane przez okres 10 lat od prawomocnego zakończenia postępowania.

Kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO lub powództwa do sądu powszechnego;
  7. prawo w wymienione w pkt a) - e) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany powyżej) lub poprzez kontakt z Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (adres podany powyżej, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").