C. Przyłączenie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

2. Pozwolenie na użytkowanie

Pozwolenia na użytkowanie dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 55 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1447 ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (zwanym NC HVDC), a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzenia z dniem 08.09.2019 r., FŁT-Kraśnik S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, a także funkcjonujących systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.
Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz po stronie FŁT-Kraśnik S.A., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie.
Zestawienie procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej: