B. Przyłączenie odbioru (NC DC)

3. Modernizacja systemów

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1388 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia odbioru (NC DC), a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 18.08.2019 r., FŁT-Kraśnik S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z objęciem wymogami kodeksu NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany elementów systemów dystrybucyjnych.
Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń. obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu dystrybucyjnego oraz po stronie FŁT-Kraśnik S.A., prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego, wymogami kodeksu NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń.

Zestawienia procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej: