Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku, przy ul. Fabrycznej 6, KRS 000051491, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, oraz niektórych innych ustaw, zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy o planowanej dematerializacji akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu.
Z dniem 1 marca 2021 roku status akcjonariusza w Spółce potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
W związku z tym Zarząd wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać, poczynając od dnia 8 października 2020 roku w siedzibie Spółki ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-15:00.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.flt.krasnik.pl/dla-akcjonariuszy
Ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 września 2020 roku, Nr 190/2020 (6080), pod pozycją numer 50145.