23 maja 2019 r.
Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą Z/IX/29/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zaktualizował Taryfę dla energii elektrycznej dostosowując jej zapisy oraz ceny do aktualnego stanu prawnego, a w szczególności do wymogów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538), zmienionej ustawą z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 412).
Zapisy Taryfy i ceny w niej zawarte wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 roku.